Shenzhen

Shenzhen

By Sea

  • Ina Yi | CS & Operation I Shenzhen
    Clearfreight Shanghai Limited

    Room 2503, CunJin Building, 3005 DongMen South Road, Shenzhen, China, 518001
    t +86.755.2559.3887 | f +86.755.2559.3877 | c +86.1352.841.0527